درباره سهامداران

تعداد سهامداران: 34 نفر

شناسه: cs0100001
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: علی
نام خانوادگی: دبیران
تاریخ تولد: 1368/05/17
تحصیلات: کارشناسی ارشد بیومکانیک
شغل: مدیرعامل شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان

شناسه: cs0100002
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سهیلا
نام خانوادگی: یزدان پناه
تاریخ تولد: 1367/11/03
تحصیلات: کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات
شغل:

شناسه: cs0100003
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: زهرا
نام خانوادگی: بصیریان
تاریخ تولد: 1357/01/01
تحصیلات: دیپلم
شغل: سرپرست کارگاه خیاطی

شناسه: cs0100004
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: علی
نام خانوادگی: خال پور علمداردهی
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100005
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: زیبا
نام خانوادگی: عسکری
تاریخ تولد: 1341/12/04
تحصیلات: دیپلم
شغل:

شناسه: cs0100006
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سارا
نام خانوادگی: عسکری
تاریخ تولد: 1366/06/21
تحصیلات: کاردانی ادبیات گرایش ادبیات فارسی
شغل:

شناسه: cs0100007
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: ندا
نام خانوادگی: یزدان پناه
تاریخ تولد: 1365/01/19
تحصیلات: کارشناس میکروبیولوژی
شغل: آزمایشگاه نشاط

شناسه: cs0100008
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سینا
نام خانوادگی: یزدان پناه علمدارلو
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100009
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: عباس
نام خانوادگی: دانش یار
تاریخ تولد: 1346/01/26
تحصیلات: دیپلم
شغل: آزاد

شناسه: cs0100010
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: رضا
نام خانوادگی: زرگر مرادی
تاریخ تولد: 1366/06/21
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش علوم آب
شغل: مدیر پروژه شرکت تعاونی پتروشیمی پارس غربی

شناسه: cs0100011
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: نسرین
نام خانوادگی: زرگر مرادی
تاریخ تولد: 1339/10/01
تحصیلات: کارشناس روان شناسی
شغل: بازنشسته آموزش و پرورش

شناسه: cs0100012
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: فریبا
نام خانوادگی: بهرامی
تاریخ تولد: 1361/03/10
تحصیلات: کاردان بهداشت مدارس
شغل:

شناسه: cs0100013
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: شهرزاد
نام خانوادگی: دیانت
تاریخ تولد: 1360/01/10
تحصیلات: کارشناس مشاوره گرایش مشاوره خانواده
شغل: دفتر مشاوره پارسیان

شناسه: cs0100014
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: مرضیه
نام خانوادگی: دیانت
تاریخ تولد: 1346/05/19
تحصیلات: دیپلم علوم انسانی
شغل:

شناسه: cs0100015
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: پگاه
نام خانوادگی: زارعی
تاریخ تولد: 1378/06/10
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
شغل: حسابدار

شناسه: cs0100016
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام:زهرا
نام خانوادگی: رحیمی
تاریخ تولد: 1345/07/15
تحصیلات: دیپلم ادبیات
شغل:

شناسه: cs0100017
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: حمزه
نام خانوادگی: زارعی
تاریخ تولد: 1349/03/04
تحصیلات: دیپلم
شغل: آزاد

شناسه: cs0100018
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: جواد
نام خانوادگی: آریا معتمد
تاریخ تولد: 1363/12/21
تحصیلات: کارشناسی مدیریت گرایش مدیریت دولتی
شغل: دفتر بیمه سامان

شناسه: cs0100019
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: اصغر
نام خانوادگی: کارگر
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100020
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: زهرا
نام خانوادگی: جعفری
تاریخ تولد: 1364/01/30
تحصیلات: کارشناسی حقوق
شغل: وکیل دادگستری

شناسه: cs0100021
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: خدیجه
نام خانوادگی: دوستایی
تاریخ تولد: 1358/09/16
تحصیلات: دیپلم
شغل:

شناسه: cs0100022
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: لیلا
نام خانوادگی: رجبی
تاریخ تولد: 1357/03/10
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
شغل: مدرس دانشگاه

شناسه: cs0100023
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: مهدی
نام خانوادگی: پور ابراهیم
تاریخ تولد: 1356/01/16
تحصیلات: کارشناسی حقوق
شغل: مشاور حقوقی بانکی

شناسه: cs0100024
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: علیرضا
نام خانوادگی: جلالی سروستانی
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100025
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: اکبر
نام خانوادگی: خداپرست
تاریخ تولد: 1359/10/01
تحصیلات: دیپلم
شغل: نجار

شناسه: cs0100026
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: امین
نام خانوادگی: آفتابی
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100027
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: رضا
نام خانوادگی: بداغی
تاریخ تولد: 1367/11/18
تحصیلات: دیپلم
شغل: آزاد

شناسه: cs0100028
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سمیه
نام خانوادگی: خادمیان
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100029
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سید محمد ایمان
نام خانوادگی: ریاستی فرد
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100030
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: علی
نام خانوادگی: رضایی
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100031
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: نسیبه
نام خانوادگی: دشتبان
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100032
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: علی
نام خانوادگی: راشد
تاریخ تولد: 1376/05/08
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100033
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: مریم
نام خانوادگی: فلاحتی مروست
تاریخ تولد: 1300/00/00
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cs0100034
عنوان: سهامدار شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سمانه
نام خانوادگی: پیدایش
تاریخ تولد: 1300/00/00
تحصیلات:
شغل: