بازدید ها

تعداد بازدید ها: بیش از 2

توجه: تمامی بازدید ها به دلیل زیاد بودن در این صفحه گنجانده نشده است.

عنوان: بازدید محل پروژه پتروشیمی سبزدشت سروستان
مکان: محل پروژه پتروشیمی سبزدشت سروستان
زمان: جمعه 10 مرداد ماه 1398 ساعت 13 الی 14

عنوان: بازدید نمایشگاه بین المللی ایران
مکان: محل برگزاری نمایشگاه در تهران
زمان: جمعه 19 مهر ماه 1398 ساعت 10 الی 12