درباره بازرس ها

تعداد بازرس ها: 2 نفر

شناسه: ci۰۱۰۰۰۰۱
عنوان: بازرس اصلی شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: ci۰۱۰۰۰۰2
عنوان: بازرس جانشین شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل: